Hotel Beskidzki Raj Medical SPA - sala konferencyjna dostępna na MojeKonferencje.pl Hotel Beskidzki Raj - Sale Weselne
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja
Live camera
Hotel Beskidzki Raj*** Medical SPA, Stryszawa, Zawoja

RajSki School rules

27/ 09/ 2023
28/ 09/ 2023

Regulamin Szkółki Narciarskiej RAJSKI

(zasady wynikające z postanowień Regulaminu Szkoły Narciarskiej RAJSKI „Regulamin”)

 

1.1.     Podczas Lekcji szkoleniowych Klienci RAJSKI korzystają z wyciągów poza kolejnością.              

1.2.     Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Przed rozpoczęciem Lekcji szkoleniowej należy w kasie Ośrodka Narciarskiego zakupić bilet. Specjalnie dla Klientów RAJSKI został przygotowany bilet dostosowany do czasu trwania zajęć.

1.3.     Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Biura RAJSKI lub telefonicznie 570 027 988.

1.4.     RAJSKI zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem Instruktora podanego w potwierdzeniu Rezerwacji.

1.5.     Pakiety szkoleniowe należy opłacić w całości z góry. Pakiety można wykorzystać przez cały sezon zimowy 2022/2023 – w ustalonych terminach Lekcji szkoleniowych. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana.

1.6.     Promocyjna cena lekcji prywatnych dla drugiej i trzeciej osoby obowiązuje w przypadku zakupu lekcji przez jednego Klienta. Wszystkie osoby uczą się wtedy jednocześnie u tego samego Instruktora. Pracownicy biura lub Instruktorzy mogą odmówić wykonania takiej usługi w sytuacji, gdy między uczestnikami lekcji występuje duża różnica umiejętności.

1.7.     W przypadku, gdy Klient (Uczestnik szkolenia) z przyczyn, za które RAJSKI nie ponosi odpowiedzialności spóźni się na rozpoczęcie Lekcji szkoleniowej nie podlega ona przedłużeniu.

1.8.     Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonych miejscach, znajdujących się naprzeciwko wejścia do Biura RAJSKI/ WYPOŻYCZALNI RAJSKI.

1.9.     Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości - w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „RAJSKI”.

1.10.  Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie Lekcji szkoleniowej, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w Lekcji szkoleniowej decyduje Instruktor.

1.11.  Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).

1.12.  Uczestnicy szkolenia, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze RAJSKI odpowiedniego oświadczenia.

1.13.  Instruktor może odmówić udziału w Lekcji szkoleniowej Uczestnikowi szkolenia, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w Lekcji szkoleniowej z uwagi na przyczyny od niej niezależne.

1.14.  RAJSKI nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 1.15.

1.15.  Instruktor ma obowiązek sprawdzenia czy wyposażenie Uczestnika szkolenia nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 1.13. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.

1.16.  Za wyjątkiem przypadków określonych prawem dzieci mogą uczestniczyć w Lekcjach szkoleniowych tylko za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

1.17.  Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom (Uczestnikom szkolenia) – w tym również dzieciom – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Uczestników szkolenia, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika szkolenia do wydawanych zaleceń.

1.18.  Kryteria przydzielania do grup „Przedszkole Narciarskie Rajuś” :

•       do poziomu 1 przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 5 do 10 lat;
•     do poziomu 2 przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom 1;
•     do poziomu 3 przyjmowane są dzieci, które mają min. 7 lat, umiejące samodzielnie poruszać się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom 2;
•       do poziomu 4 przyjmowane są dzieci, które mają min. 8 lat oraz odbyły kurs stopnia 3 z zaliczeniem potwierdzonym dyplomem zdania egzaminu.

1.19.  Kryteria przydzielania do grup „Kursy Snowboardowe”:

•       do poziomu 1 przyjmowane są dzieci, które mają 8 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
•       do poziomu 2 przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać i mają opanowany skręt ślizgowy lub mają w indeksie zaliczony poziom 1;
•      do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom 2.
1.20.  O przydziale do grupy decydują instruktorzy szkoły RAJSKI.

1.21.  Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Klienta do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.

1.22.  Promocyjna cena lekcji grupowych dla drugiej i każdej kolejnej osoby obowiązuje w przypadku zakupu dwóch lub więcej pakietów przez jednego Klienta. Osoby te mogą być przydzielone do różnych grup na podstawie posiadanych umiejętności lub dostępności miejsc w grupie.

1.23.  Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu Instruktorzy dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.

2. Lekcje szkoleniowe

2.1.     Lekcje szkoleniowe realizowane są w ramach lekcji prywatnych albo lekcji grupowych.

2.2.     Lekcja grupowa – Lekcja szkoleniowa realizowana przez co najmniej jednego Instruktora:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla osób od 18 r. ż. (lekcje dla dorosłych) – dla co najmniej 2 takich osób;

b) w przypadki Lekcji grupowej dla osób poniżej 18 r. ż. (lekcje dla dzieci) – dla co najmniej 4 takich osób.

2.3. Godzina szkoleniowa - 1 godzina szkoleniowa to 55 minut. Oznacza to, że 2 h szkoleniowe to 110 min, 3 h szkoleniowe to 165 min, itd. Godziny szkoleniowe w ramach Lekcji szkoleniowej są realizowane bezpośrednio jedna po drugiej lub w odrębnych terminach w zależności od ustaleń pomiędzy Klientem a RAJSKI (np. w przypadku pakietu godzin szkoleniowych).

3.Płatność

3.1. Wpłaty całkowitej ceny za Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją należy dokonać w gotówce najpóźniej na godzinę (60 minut) przed rozpoczęciem tejże lekcji, a w przypadku lekcji rozpoczynających się między godziną 8.00 a 9.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym tę lekcję do godziny 17.00. Wpłaty należy dokonać w biurze RAJSKI. Przed potwierdzeniem Rezerwacji Klient informowany jest o łącznej cenie Rezerwacji. Strony mogą ustalić w Rezerwacji inny termin płatności.  

3.2.     Informacje o aktualnych cenach usług oferowanych przez RAJSKI, a także okresie trwania sezonu niskiego oraz sezonu wysokiego są dostępne w biurach RAJSKI oraz na stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto.   

3.3.     Klient może zgłosić żądanie wystawienia rachunku w terminie prawem przewidzianym.

4. Zmiana terminu Lekcji prywatnej:

4.1. Klient może wnioskować o zmianę terminu Lekcji prywatnej najpóźniej na 30 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji, przy czym w przypadku lekcji rozpoczynających się do godz.: 10:00, wniosek o zmianę terminu należy kierować do RAJSKI najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia tejże lekcji. Wniosek musi być dostarczony do RAJSKI w sposób skuteczny drogą mailową pod adresem: szkolarajski@gmail.com, telefoniczną pod numerem +48 570 027 988 lub osobiście w Biurze Rajski. Lekcje grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem. Zmiana terminu Lekcji szkoleniowej z okresu niskiego sezonu na okres z wysokiego sezonu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty różnicy ceny przez Klienta.

4.2. W przypadku niezależnej od RAJSKI niedostępności Instruktora lub w przypadku gdy z uwagi na warunki pogodowe/warunki na stoku Lekcja szkoleniowa nie może się odbyć w ustalonym w Rezerwacji terminie lub miejscu RAJSKI zaproponuje Klientowi inny termin lub miejsce realizacji Lekcji szkoleniowej.

Pełna treść warunków zawieranej umowy/rezerwacji lekcji szkoleniowej, w tym związanych m.in. z warunkami jej wejścia w życie, anulowaniem czy procedurą reklamacyjną, została określona w obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. Regulaminie Szkoły Narciarskiej RAJSKI znajdującym się u pracowników Biura RAJSKI oraz na stronie internetowej www.beskidzkiraj.com w zakładce szkoła narciarska. Klient powinien przed zawarciem umowy/rezerwacji lekcji szkoleniowej zapoznać się z Regulaminem w całości i go przestrzegać.

RAJSKI - Szkoła narciarska prowadzona przez Joanna Kasprzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy FOXHOMES, adres: ul. Tadeusza Szafrana 5A/110, 30-363 Kraków, siedziba szkoły narciarskiej RAJSKI znajduje się przy Hotelu Beskidzki RAJ Medical SPA, Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa

 

REGULAMIN Szkoły Narciarskiej RAJSKI

określający warunki umowy zawieranej na odległość oraz zasady obowiązujące w Szkole Narciarskiej RAJSKI („Regulamin”)

1.Postanowienia ogólne – słowniczek:

1.1.  Regulamin - określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki Rezerwacji zawieranej na odległość oraz warunki Umowy, w szczególności prawa i obowiązki stron tychże stosunków prawnych.

1.2.   Lekcja szkoleniowa - usługa szkoleniowa z oferty RAJSKI związana z wypoczynkiem (rekreacją) Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta realizowana w oznaczonym w Umowie terminie i w ustalonej liczbie Godzin szkoleniowych w ramach tejże Lekcji szkoleniowej przez RAJSKI poprzez dostępnego w tym terminie Instruktora z kadry RAJSKI wyznaczanego przez RAJSKI. W ramach Lekcji szkoleniowych wyróżnia się Lekcje prywatne oraz Lekcje grupowe. Lekcja szkoleniowa rozpoczyna się i kończy w godzinach wskazanych w Rezerwacji, w związku z czym Uczestnik szkolenia powinien zadbać, aby odpowiednio wcześniej przybyć na miejsce szkolenia.

1.3.  Lekcja prywatna - Lekcja szkoleniowa prywatna realizowana przez jednego Instruktora dla jednej osoby, chyba że Klient wykupi opcję „druga osoba” lub „trzecia osoba” – o ile te opcje będą dostępne i możliwe w danym przypadku do zrealizowania z uwagi na umiejętności i poziom zaawansowania tychże osób – w takim przypadku usługa szkoleniowa realizowana będzie jednocześnie dla tychże osób przez jednego Instruktora. Wskazanie przez Klienta w Rezerwacji osoby określonego Instruktora dla danej Lekcji prywatnej stanowi preferencję Klienta, która – w miarę możliwości i dostępności tego Instruktora w czasie realizacji tejże usługi – będzie uwzględniana przy wyznaczeniu przez RAJSKI osoby Instruktora dla tej Lekcji prywatnej. Oznacza to, że Lekcję prywatną może realizować inny Instruktor, aniżeli wskazany w Rezerwacji lub różni Instruktorzy. Wyjaśnia się przy tym, że osoba konkretnego Instruktora nie stanowi przedmiotu Umowy, a RAJSKI zapewnia, że każdy wyznaczony przez RAJSKI Instruktor posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji Lekcji prywatnej.

1.4.  Lekcja grupowa – Lekcja szkoleniowa realizowana przez co najmniej jednego Instruktora:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla osób od 18 r. ż. (lekcje dla dorosłych) – dla co najmniej 2 takich osób;

b) w przypadki Lekcji grupowej na nartach dla osób poniżej 18 r. ż. (lekcje dla dzieci) – dla co najmniej 3 takich osób;  

c) w przypadki Lekcji grupowej na snowboardzie dla osób poniżej 18 r. ż. (lekcje dla dzieci) – dla co najmniej 2 takich osób. 

W przypadku Lekcji grupowych nie ma możliwości wskazania preferencji osoby Instruktora, natomiast istnieje możliwość skierowania prośby o przydzielenie wskazanych w Rezerwacji osób do tej samej grupy. Prośba ta stanowi preferencję Klienta, która – w miarę możliwości, w zależności od dostępności miejsc w danej grupie oraz umiejętności i wieku wskazanych w preferencji osób, które powinny odpowiadać poziomowi zaawansowania i przedziałowi wiekowemu tejże grupy – będzie uwzględniana przy przydziale osób do danej grupy. Przydziału dokonuje RAJSKI w oparciu o wiek i umiejętności danej osoby. W przypadku, gdyby umiejętności danej osoby byłyby niższe, aniżeli poziom grupy, do której osoba została przydzielona, RAJSKI uprawniony jest do przeniesienia tejże osoby do grupy odpowiadającej wiekowi i aktualnym umiejętnościom tejże osoby.

1.5.   Godzina szkoleniowa - 1 godzina szkoleniowa to 55 minut. Oznacza to, że 2 h szkoleniowe to 110 min, 3 h szkoleniowe to 165 min, itd. Godziny szkoleniowe w ramach Lekcji szkoleniowej są realizowane bezpośrednio jedna po drugiej lub w odrębnych terminach w zależności od ustaleń pomiędzy Klientem a RAJSKI (np. w przypadku pakietu godzin szkoleniowych).

1.6.   Instruktor - osoba wskazana przez RAJSKI, która będzie realizować Lekcję szkoleniową. Instruktor posiada stosowne kwalifikacje (potwierdzone stosownymi certyfikatami) w zakresie usługi jaką będzie realizować.

1.7.   RAJSKI - Szkoła narciarska prowadzona przez Joanna Kasprzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy FOXHOMES, adres: ul. Tadeusza Szafrana 5A/110, 30-363 Kraków, siedziba szkoły narciarskiej RAJSKI znajduje się przy Hotelu Beskidzki RAJ Medical SPA, Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa

1.8.   Klient - osoba fizyczna, w tym również Konsument  w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera Rezerwację/Umowę z Foxhomes -RAJSKI przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Klient, a także osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu Internetowego są usługobiorcami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu tejże ustawy. Klient zobowiązany jest poinformować wskazanych przez niego w Rezerwacji Uczestników szkolenia o zasadach wynikających z Regulaminu i obowiązku ich przestrzegania.

1.9.   Uczestnik szkolenia - Osoba wskazana przez Klienta w Rezerwacji / Umowie, która uczestniczyć będzie w Lekcji szkoleniowej.  W przypadku gdy Uczestnikiem szkolenia ma być osoba poniżej 18 r.ż. w zakresie której przepisy prawa wymagają zgody przedstawiciela ustawowego do dokonywania czynności prawnych/udziału w szkoleniu – zgoda taka wyrażona zostanie przez uprawnioną do tego osobę przed realizacją przez RAJSKI Lekcji szkoleniowej. Uczestnik szkolenia:

a)    nie powinien mieć jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Lekcji szkoleniowej – co zostanie potwierdzone przez niego (lub jego przedstawiciela ustawowego – jeżeli jego zgoda jest wymagana) przed rozpoczęciem Lekcji szkoleniowej;

b)  podczas uczestnictwa w Lekcji szkoleniowej powinien posiadać odpowiedni ubiór do rodzaju udzielanego mu szkolenia oraz odpowiedni nieuszkodzony i sprawny sprzęt.

Zalecane jest wykupienie przez Uczestnika szkolenia (na rzecz takiej osoby) ubezpieczenia NNW. Foxhomes - RAJSKI nie zapewnia takiego ubezpieczenia.

1.10. Formularz – udostępniony przez RAJSKI Klientowi formularz interaktywny. Formularz wypełniany jest przez Klienta o niezbędne dane związane z Rezerwacją. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez RAJSKI Klient poprzez udostępniony mu formularz może potwierdzić Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją albo ją anulować (zrezygnować z niej).  

2.Rezerwacja:

2.1.  Warunkowa Umowa zawierana przez Klienta ze RAJSKI osobiście albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest rezerwacja wybranej przez Klienta Lekcji szkoleniowej z oferty RAJSKI, związanej z wypoczynkiem Klienta, która ma być realizowana w oznaczonym w Rezerwacji terminie. Rezerwacja następuje w momencie jej potwierdzenia przez RAJSKI. W przypadku kontaktu przez Klienta ze RAJSKI drogą telefoniczną lub mailową potwierdzenie rezerwacji następuje w formie mailowej na adres mailowy Klienta w związku z wykorzystaniem przez Klienta Formularza Rezerwacji (Klient może dokonać zmian w Rezerwacji zgodnie z komunikatami udostępnionymi mu w Formularzu lub wiadomości mailowej).

2.2.   Zawarcie umowy, której przedmiotem jest Lekcja prywatna uwarunkowane jest potwierdzeniem i opłaceniem
w całości Lekcji prywatnej objętej Rezerwacją we wskazanym w Rezerwacji terminie.

2.3.   Zawarcie umowy, której przedmiotem jest Lekcja grupowa uwarunkowane jest potwierdzeniem i opłaceniem
w całości Lekcji grupowej objętej Rezerwacją we wskazanym w Rezerwacji terminie oraz powstaniem danej grupy szkoleniowej. Dana grupa szkoleniowa powstaje, gdy zostanie potwierdzona i opłacona w całości Lekcja grupowa przez minimalną liczbę osób tworzących tę grupę:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla dorosłych – przez co najmniej 2 takie osoby;

b) w przypadku Lekcji grupowej dla dzieci na nartach – przez co najmniej 3 takie osoby;

c) w przypadku Lekcji grupowej dla dzieci na snowboardzie – przez co najmniej 2 takie osoby.

2.4.   Rezerwacja Lekcji szkoleniowej, która jest następnie niepotwierdzona i nieopłacona przez Klienta w terminie wskazanym w Rezerwacji (a w przypadku Lekcji grupowej – nadto niepowstanie grupy szkoleniowej) nie wywołuje skutków prawnych – tzn. nie dochodzi do zawarcia Umowy na nieopłaconą w ustalonym w Rezerwacji terminie Lekcję szkoleniową (taka rezerwacja jest anulowana). W takiej sytuacji RAJSKI nie jest zobowiązany do świadczenia usługi szkoleniowej w ramach tejże Lekcji szkoleniowej określonej w Rezerwacji, a Klient nie ponosi dodatkowych opłat za taką zarezerwowaną Lekcją szkoleniową, która nie weszła w życie. W przypadku niepowstania grupy szkoleniowej i opłacenia takiej Lekcji szkoleniowej przez Klienta kwota wpłacona przez klienta zostaje mu niezwłocznie zwrócona.

3.Umowa:

3.1.   Rezerwacja, której warunki wejścia w życie ziściły się, tj.:

a)     Rezerwacja Lekcji prywatnej – która została potwierdzona i opłacona w terminie określonym w Rezerwacji;

b)     Rezerwacja Lekcji grupowej – która została potwierdzona i opłacona w terminie określonym w Rezerwacji, a grupa szkoleniowa powstała.

3.2.   Przedmiotem Umowy jest potwierdzona i opłacona w całości – w terminie określonym w Rezerwacji – Lekcja szkoleniowa objęta Rezerwacją, na warunkach określonych w Regulaminie oraz akceptowanych przez Klienta dokumentach. Lekcja szkoleniowa jest realizowana w określonym czasie, rozpoczyna się i kończy w godzinach wskazanych w Rezerwacji, w związku z czym Uczestnik szkolenia powinien zadbać, aby odpowiednio wcześniej przybyć na miejsce szkolenia (miejsce wskazane w rezerwacji/informacji przekazanej Klientowi). Wyjaśnia się przy tym, że świadczenie RAJSKI związane jest z koniecznością wcześniejszej rezerwacji zasobów osobowych (Instruktorów), aby zapewnić Klientom obsługę Instruktorów w określonym umownie okresie czasu i miejscu.

4. Zmiana terminu Lekcji prywatnej:

4.1.   Klient może wnioskować o zmianę terminu Lekcji prywatnej najpóźniej na 30 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji, przy czym w przypadku lekcji rozpoczynających się do godz.: 10:00, wniosek o zmianę terminu należy kierować do RAJSKI najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia tejże lekcji. Lekcje grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem. Zmiana terminu Lekcji szkoleniowej z okresu niskiego sezonu na okres z wysokiego sezonu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty różnicy ceny przez Klienta.

4.2. W przypadku niezależnej od RAJSKI niedostępności Instruktora lub w przypadku gdy z uwagi na warunki pogodowe/warunki na RAJSKI Lekcja szkoleniowa nie może się odbyć w ustalonym w Rezerwacji terminie lub miejscu RAJSKI zaproponuje Klientowi inny termin lub miejsce realizacji Lekcji szkoleniowej.

5.1.  Podczas Lekcji szkoleniowych Klienci RAJSKI korzystają z wyciągów poza kolejnością.              

5.2.  Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Przed rozpoczęciem Lekcji szkoleniowej należy w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w Biurze RAJSKI zakupić bilet. Specjalnie dla Klientów RAJSKI został przygotowany bilet dostosowany do czasu trwania zajęć.

5.3.   Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Biura RAJSKI.

5.4.   RAJSKI zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem Instruktora podanego w potwierdzeniu Rezerwacji.

5.5.   Pakiety szkoleniowe należy opłacić w całości z góry. Pakiety można wykorzystać przez cały sezon zimowy 202/2023 – w ustalonych terminach Lekcji szkoleniowych. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana. 

5.6.   Promocyjna cena lekcji prywatnych dla drugiej i trzeciej osoby obowiązuje w przypadku zakupu lekcji przez jednego Klienta. Wszystkie osoby uczą się wtedy jednocześnie u tego samego Instruktora. Pracownicy biura lub Instruktorzy mogą odmówić wykonania takiej usługi w sytuacji, gdy między uczestnikami lekcji występuje duża różnica wieku lub umiejętności.

5.7.   W przypadku, gdy Klient (Uczestnik szkolenia) z przyczyn, za które RAJSKI nie ponosi odpowiedzialności spóźni się na rozpoczęcie Lekcji szkoleniowej nie podlega ona przedłużeniu.

5.8     Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonych miejscach, znajdujących się naprzeciwko wejścia do Biura RAJSKI/ WYPOŻYCZALNI RAJSKI.

5.9.   Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości - w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „RAJSKI”.

5.10. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie Lekcji szkoleniowej, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w Lekcji szkoleniowej decyduje Instruktor.

5.11. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).

5.12. Uczestnicy szkolenia, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze RAJSKI odpowiedniego oświadczenia.

5.13. Instruktor może odmówić udziału w Lekcji szkoleniowej Uczestnikowi szkolenia, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w Lekcji szkoleniowej z uwagi na przyczyny od niej niezależne.

5.14.  RAJSKI nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 5.15.

5.15. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia czy wyposażenie Uczestnika szkolenia nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 5.13. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.

5.16. Za wyjątkiem przypadków określonych prawem dzieci mogą uczestniczyć w Lekcjach szkoleniowych tylko za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) – zgodnie z regulacją pkt. 1.8 i 1.9 Regulaminu. 

5.17. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom (Uczestnikom szkolenia) – w tym również dzieciom – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Uczestników szkolenia, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika szkolenia do wydawanych zaleceń.

5.18.  Kryteria przydzielania do grup „Przedszkole narciarskie Rajuś”:

•       do poziomu 1 przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 5 do 10 lat;
•     do poziomu 2 przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom 1;
•     do poziomu 3 przyjmowane są dzieci, które mają min. 7 lat, umiejące samodzielnie poruszać się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom 2;
•       do poziomu 4 przyjmowane są dzieci, które mają min. 8 lat oraz odbyły kurs stopnia 3 z zaliczeniem potwierdzonym dyplomem zdania egzaminu.

5.19. Kryteria przydzielania do grup Snowboardowych:

•       do poziomu 1 przyjmowane są dzieci, które mają 8 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
•       do poziomu 2 przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać i mają opanowany skręt ślizgowy lub mają w indeksie zaliczony poziom 1;
•      do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom 2.
5.20. O przydziale do grupy decyduje personel RAJSKI.

5.21. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Klienta do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.

5.22. Promocyjna cena lekcji grupowych dla drugiej i każdej kolejnej osoby obowiązuje w przypadku zakupu dwóch lub więcej pakietów przez jednego Klienta. Osoby te mogą być przydzielone do różnych grup na podstawie posiadanych umiejętności lub dostępności miejsc w grupie.

5.23. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu Instruktorzy dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.

Płatność:

3.1.     Wpłaty całkowitej ceny za Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją należy dokonać w gotówce najpóźniej na godzinę (60 minut) przed rozpoczęciem tejże lekcji, a w przypadku lekcji rozpoczynających się między godziną 8.00 a 9.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym tę lekcję do godziny 17.00. Wpłaty należy dokonać w biurze RAJSKI. Przed potwierdzeniem Rezerwacji Klient informowany jest o łącznej cenie Rezerwacji. Strony mogą ustalić w Rezerwacji inny termin płatności.  

6.2.   Informacje o aktualnych cenach usług oferowanych przez RAJSKI, a także okresie trwania sezonu niskiego oraz sezonu wysokiego zostały podane w serwisie w zakładce Cennik. Podane ceny obejmują podatek VAT

6.3.   Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w terminie prawem przewidzianym.

 

Reklamacje:

7.1.   Klient ma prawo zgłosić reklamację.

7.2.   Reklamacja może zostać zgłoszona RAJSKI drogą mailową (biuro@foxhomes.pl) lub pisemnie w Biurze RAJSKI.

7.3.   Reklamacja powinna zawierać numer Rezerwacji/Umowy, opis reklamacji oraz żądanie.

7.4.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez RAJSKI w terminie 30 od dnia jej otrzymania.

7.5.   Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, RAJSKI uczyni zadość żądaniu reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

7.6.   Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

7.7.   Powyższe postanowienie stosuje się również w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Odstąpienie od umowy / anulowanie Lekcji szkoleniowej objętej Rezerwacji

RAJSKI informuje, iż w przypadku Rezerwacji Lekcji szkoleniowej - usługi związanej z wypoczynkiem, w ściśle określonym umownie terminie, prawo odstąpienia od takiej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi. Jednocześnie RAJSKI wyjaśnia, że Klient może anulować Lekcję szkoleniową objętą Rezerwację najpóźniej na 60 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji.  

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.   RAJSKI świadczy następujące usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Serwisie (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) w związku z udostępnieniem Klientowi Formularza Rezerwacji. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych poprzez Serwis, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o których mowa poniżej.

9.2.   Warunkiem prawidłowego korzystania z usług w Serwisie jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a)     z dostępem do sieci Internet;

b)     z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 6.0.3809.46 lub nowszej,

c)      z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

d)     posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

9.3.   Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności Serwisu RAJSKI.

9.4.   Zakazuje się usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak i informacji nieprawdziwych.

9.5.   RAJSKI zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

Ochrona danych osobowych

10.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi z świadczeniem usług drogą elektroniczna lub zawarciem umowy na odległość przetwarzane są przez RAJSKI, który jest administratorem tychże danych.

10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały szczegółowo w dokumencie: Polityka Prywatności Serwisu RAJSKI, z którą Klient zobowiązany jest zapoznać się przy dokonywaniu Rezerwacji. Dokument ten dostępny jest również w Serwisie.

Spory:

W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – RAJSKI wyrazi zgodę). Dostęp do tychże procedur jest opisany w kodeksie postepowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. RAJSKI informuje również, że jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

Postanowienia końcowe:

12.1.    Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i go przestrzegać.

12.2.    Na zasadach opisanych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych może dojść do nieodpłatnego rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika szkolenia w związku z udziałem w szkoleniu lub wydarzeniach organizowanych przez RAJSKI, w tym wraz z wizerunkami innych osób lub stosownym opisem, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych RAJSKI, na stronie internetowej RAJSKI, portalach społecznościowych RAJSKI oraz innych materiałach zarówno natury elektronicznej, jak i drukowanych czy wideo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – w sposób nienaruszający praw tejże osoby. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in.  zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

12.3.    Informacje podane na stronach internetowych w Serwisie, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

12.5.    RAJSKI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.

12.6.    Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in.  utwory, prawa do znaków towarowych, należą do RAJSKI lub podmiotów, z którymi RAJSKI zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

12.7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2022 r.

Regulamin podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości jak i w części.

 

 

 

Zobacz na mapie
Newsletter
Sign to newsletter to receive more information!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close